Správa lesů

Funkce lesního správce:

  • zajišťuje zejména provádění a přebírání veškerých prací při těžbě, obnově a údržbě lesa        
  • zadává výše uvedené práce odborným firmám a osobám s živnostenským oprávněním pro dané činnosti
  • vede soupis veškerých těžebních a pěstebních prací dle jednotlivých lesních porostů a případně parcel
  • přejímky výchovných zásahů , pěstebních prací, mýtní těžby a nahodilé těžby provádí bezprostředně po jejich ukončení
  • zajišťuje nákup veškerého potřebného materiálu k obnově a ochraně lesa
  • zprostředkovává prodej vytěženého dřeva z lesních pozemků majitele, dle těžebních plánů nebo podkladů dodaných lesním hospodářem
  • vypracování žádostí a vyřízení dotací na les z krajského úřadu JM kraje
  • vypracování žádosti a vyřízení dotací z fontu SZIF (zalesnění zemědělské půdy) a vypracování projektu