OLH - odborný lesní hospodář


Výkon funkce lesního hospodáře:

  • po dohodě s vlastníkem lesa jej zastupuje ve styku se zpracovatelem lesních hospodářských osnov (dále jen "LHO"), nebo lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), zejména při získávání podkladu a uplatňování záměrů vlastníka lesa
  • průběžně sleduje stav lesa v obvodě, poskytuje poradenskou činnost při prevenci v ochraně lesů a upozorňuje vlastníka lesa na škody způsobené zvěří a škody způsobené dalšími škodlivými činiteli v návaznosti na jeho povinnosti vyplývající z §32-ZoL na výskyt škodlivých činitelů a navrhuje mu nezbytná opatření. Po dohodě s vlastníkem lesa vyznačuje kůrovcovou hmotu k asanaci
  • na žádost vlastníka lesa mu poskytuje poradenskou činnost při zajišťování a provádění činnosti vyplývajících z LH0 nebo LHP, zejména při plnění zalesňovací povinnosti v ploše i dřevinné skladbě
  • poskytuje poradenskou činnost v oblasti dotací a potvrzuje provedení dotovaných výkonů podle směrnic a poskytování dotací
  • po dohodě s vlastníkem lesa průběžně soustřeďuje podklady a vede lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení LHO nebo LHP a o provedení obnově lesa v jednotlivých porostech a předává ji vlastníkovi lesa v termínu umožňujícím splnit jeho    povinnost předkládání souhrnných údajů podle par. 40 ZoL.